2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Povezovalne matrike modela povezovanja
METODOLOŠKI OPIS
Zaradi večje preglednosti in informativnosti modela povezovanja je priporočljivo izdelati matrike povezovanja med obravnavanim IS in zunanjimi IS. Pri tem izdelamo:
 • matriko entitete obravnavanega IS/ zunanji IS, kjer prikažemo, katere entitete morajo biti dostopne posameznim zunanjim IS in
 • matriko storitve obravnavanega IS/ zunanji IS, kjer prikažemo, katere storitve obravnavanega IS morajo biti dostopne posameznim zunanjim IS.

  Tabela ‎3.41: Povezovalna matrika med entitetami in zunanjimi IS


  Znak X na presečišču entitete 1 in zunanjega IS 1 pove, da zunanji IS 1 dostopa do podatkov entitete 1. Prikaz lahko bogatimo tako, da namesto oznake X, uporabimo naslednje oznake:

 • K = Kreira, spreminja, briše in uporablja
 • U = samo uporablja.

  Tabela ‎3.42: Povezovalna matrika med storitvami in zunanjimi IS


  Znak X na presečišču storitve 1 in zunanjega IS 1 pove, da zunanji IS 1 zahteva izvajanje storitve 1.

  V naslednji tabeli (Tabela 3.43) so prikazane nekatere entitete Centralnega registra prebivalstva ter IS drugih subjektov javne uprave, ki imajo zakonsko podlago za uporabo podatkov iz tega registra. CRP mora zato imeti definirane ustrezne vmesnike, ki omogočajo elektronski dostop in izmenjavo podatkov.


  Tabela ‎3.43: Povezava entitet z zunanjimi IS


  IS v državni upravi morajo imeti opredeljene podatkovne in/ali aplikacijske vmesnike, ki pokrivajo funkcionalnosti in podatke, ki jih bo obravnavani IS moral dati na voljo ostalim IS. Pod izraz 'ostali IS' se štejejo ostali IS v državni in javni upravi ter IS zunanjih subjektov. Posebej to velja za metaregister, IS skupnih funkcij in enotni državni portal.

  Strateški plan in posledično vsak razvoj IS mora upoštevati skupno informacijsko infrastrukturo, se ji prilagoditi in jo maksimalno izrabiti. Vendar mora biti ta infrastruktura dobro definirana, kar v kontekstu informacijskih sistemov pomeni definirane vmesnike in funkcionalnosti. • Sorodne teme
  Model povezovanja: definicija
  Model povezovanja: tehnika
  Model povezovanja: metoda dela
  Model povezovanja: primer

  Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje