2. ZVEZEK
 
Naslednje poglavje 
Metodološki opis

Pričujoče poglavje predstavlja metodološko podlago predhodnemu poglavju (Proces izdelave strateškega plana) in opisuje izdelke (in s tem posredno aktivnosti) strateškega planiranja. Posamezna metodološka področja so preko podpoglavij urejena po naslednji strukturi:
 • Definicija: predstavlja opredelitev ključnih konceptov, s katerimi se srečamo pri izdelavi izdelka obravnavanega metodološkega področja.
 • Tehnika: predstavlja opis tehnik (večinoma diagramskih), ki se uporabljajo pri izdelavi izdelka obravnavanega metodološkega področja.
 • Metoda dela: predstavlja opis metod in načina dela, ki ob uporabi predstavljenih tehnik, omogočajo izdelavo izdelka. Na tistih področjih, kjer delovni sestanki predstavljajo pomembnejši vir za pridobivanje informacij, so v posebnem podpoglavju podani tudi posebni napotki za delovne sestanke.
 • Primer: predstavitev enega ali več enostavnih ali kompleksnejših primerov s področja DU. Namen prikaza primera je omogočiti bralcu utrditev razumevanja predstavljenega metodološkega področja.
 • Povezovalne matrike konceptov izdelka z drugimi koncepti strateškega plana: ko izdelamo izdelek, s povezovalnimi matrikami prikažemo povezave njegovih ključnih konceptov s koncepti predhodno izdelanih izdelkov.
 • Povezovanje konceptov izdelka s poslovnimi pravili: zajamemo poslovna pravila, ki se navezujejo na koncepte, ki jih v izdelku obravnavamo. Izdelamo povezovalne matrike ali v drugi obliki predstavimo povezave med ključnimi koncepti izdelka in poslovnimi pravili.

  Povezovalne matrike niso prikazane v ločenem poglavju, temveč v okviru poglavij, ki obravnavajo določen izdelek. V okviru obravnavanega izdelka so predstavljene povezave s tistimi koncepti, s katerimi predstavitev povezav predstavlja dodano vrednost za strateški plan. Priporočene povezovalne matrike so predstavljene že v poglavju Povezovalne matrike. • Teme izbranega poglavja
  Poslovna pravila
  Analiza strateških elementov
  Pregledni model
  Analiza obstoječega stanja IS
  Vpliv IT
  Načrt IT
  Plan razvoja IS


  Naslednje poglavje