2. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Model uporabe mobilnih aplikacij: tehnika
METODOLOŠKI OPIS
Za prikaz modela uporabe mobilnih aplikacij in s tem prikaza informacijskih potreb v stanju mobilnosti se uporabljajo eEPC diagrami ali tabelarični prikazi.

Na eEPC diagramu je za prikaz dodatne informacije specifične in potrebne za model uporabe mobilnih aplikacij možnih več pristopov. Enega od njih prikazuje naslednja slika (Slika 3.58), kjer so vrste funkcionalnosti prikazane s posebnimi grafičnimi simboli. V kolikor orodje za izdelavo eEPC diagramov ne omogoča uporabo takšnih ali v splošnem poljubnih simbolov za prikaz potrebe po uporabi mobilne aplikacije pri določeni aktivnosti (pri delovnih procesih oz. postopkih v odvisnosti od nivoja podrobnosti govorimo o aktivnostih ali o elementarnih funkcijah. V tabeli eEPC diagramu lahko modeliramo bodisi aktivnosti, bodisi elementarne funkcije. Enako velja za v nadaljevanju predstavljen tabelarični prikaz), se lahko uporabijo tudi drugi prijemi. Na primer kot opis lastnosti povezave med organizacijsko vlogo in aktivnostjo. Ta pristop je semantično enakovreden pristopu iz slike, vendar je pristop iz slike kot grafični pristop zaradi vizualizacije primernejši. Pogoj se lahko opredeli na eEPC diagramu samem, kot to prikazuje slika, lahko pa se ga opredeli tudi kot lastnost povezave med organizacijsko vlogo in aktivnostjo.

Podobno velja tudi za simbol, ki se ga uporablja za oba modela mobilnih aplikacij. V splošnem velja, da se lahko uporabi katerakoli med seboj različna simbola. Tako način prikaza uporabe mobilne aplikacije pri aktivnosti kot tudi simbol za prikaz modela mobilnih aplikacij sta stvar dogovora ekipe, ki izdeluje strateški plan.


Slika 3.58: eEPC diagram kot tehnika za prikaz modela uporabe mobilnih aplikacij


V primeru uporabe tabelaričnega prikaza se semantično enaka informacija lahko prikaže v tabeli, kot to prikazuje spodnja tabela (Tabela 3.33). Poudariti velja, da je v primeru uporabe tabelaričnega prikaza potrebno posebej opredeliti vlogo pri aktivnosti, ki jo ima nosilec organizacijske vloge. Tehnika eEPC namreč to omogoča že v osnovi in sicer kot lastnost povezave med aktivnostjo in organizacijsko vlogo.


Tabela ‎3.33: Tabelarični prikaz modela uporabe mobilnih aplikacij


8 Pogoj je potrebno opredeliti le za model kontekstno odvisnih mobilnih aplikacij.
9 Kontekstno odvisna mobilna aplikacija oz. aplikacija modela kontekstno odvisnih mobilnih aplikacij.

Pravkar predstavljeni tabelarični prikaz je nekoliko kompleksnejši, saj opredeljuje celo tip mobilne aplikacije (klasična ali kontekstno odvisna) in pogoj, pri katerem mora biti aplikacija posredovana mobilnem uporabniku. V primeru, ko ne potrebujemo tako podrobnega prikaza, lahko uporabimo poenostavljen tabelarični prikaz modela uporabe mobilnih aplikacij, ki ga prikazuje spodnja tabela. Poenostavljeni prikaz poleg oznake mobilne aplikacije prikazuje le kratek opis funkcionalnosti mobilne aplikacije in organizacijske vloge, ki jim je mobilna aplikacija namenjena.


Tabela ‎3.34: Poenostavljen tabelarični prikaz modela uporabe mobilnih aplikacijSorodne teme
Model uporabe mobilnih aplikacij: definicija
Model uporabe mobilnih aplikacij: metoda dela
Model uporabe mobilnih aplikacij: primer

Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje