1. ZVEZEK
Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje 
Predstavitev vsebine
UVOD
Priročnik Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov (v nadaljevanju EMRIS) je nastal na podlagi združitve in prenovitve priročnikov "Metodologija strateškega planiranja" - MSP ter "Metodologija razvoja informacijskih sistemov" - MRIS. Osnovni cilj priročnika je predstavitev postopkov in tehnik, ki jih EMRIS priporoča za strateško planiranje in razvoj informacijskih sistemov.

Pričujoča izdaja EMRIS je druga, prenovljena izdaja, katere primarni namen je postaviti temelje za strateško planiranje in razvoj informacijskih sistemov za elektronsko poslovanje. Sekundarni, a nič manj pomemben namen prenovljene izdaje pa je posodobitev in prenova EMRIS glede na najnovejše trende metodologij razvoja informacijskih sistemov.

Osnovni namen prenovljene metodologije EMRIS je:

 • Centru Vlade RS za informatiko (v nadaljevanju CVI) in tudi drugim državnim organom zagotoviti metodološko oporo pri opravljanju vseh aktivnosti na področju strateškega in letnega planiranja ter nadaljnjega razvoja informacijskih sistemov: od vzpostavitve, koordiniranja in nadziranja projektov do samega razvoja ali prenovitve informacijskih sistemov in uvedbe končnih uporabnikov,
 • postopno poenotiti pristope k razvoju in prenovitvi informacijskih sistemov državnih organov,
 • podati metodološko podporo za nadziranje kakovosti izvajanja projektov zunanjih izvajalcev,
 • podati smernice za delo zunanjih izvajalcev in
 • podati metodološko podporo za uvajanje elektronskega poslovanja državnih organov.

  EMRIS ni zgolj združitev prej omenjenih metodologij, ampak je združitev prenovljenih in dopolnjenih metodologij. Predstavlja standard za uporabo v državni upravi in je kot tak vodilo kot tudi jezik sporazumevanja pri razvoju informacijskih sistemov (v nadaljevanju IS) za razvijalce, za uporabnike in tudi za naročnike.

  EMRIS je metodologija, kar pomeni, da obsega:

 • opis procesa razvoja in
 • opis metod in tehnik, uporabljenih v različnih razvojnih fazah.

  Razvidno je torej, da gradivo služi kot priročnik, namenjen:

 • vodjem projektov strateškega planiranja ter razvoja IS za definiranje ustreznih projektnih faz in aktivnosti, določitev nadzornih točk ter določitev izdelkov, ki nastajajo v procesu razvoja,
 • vodjem in članom skupin za zagotavljanje kakovosti, katerim gradivo služi kot izvor informacij za identifikacijo izdelkov in značilnosti elementov, ki jim morajo posvetiti ustrezno pozornost v sklopu presoj in meritev ter
 • izvajalcem (zunanjim in notranjim) strateškega planiranja in razvoja IS, ki lahko iz gradiva razberejo metodološke okvire, znotraj katerih zagotovijo potrebno sistematičnost in skladnost svojega razvojnega procesa in skladnost izdelkov, ki jih pripravljajo.

  Vsebina priročnika je razdeljena na pet zvezkov. V prvem zvezku je predstavljena EMRIS od strateškega planiranja do treh možnih nadaljnjih pristopov k razvoju IS (Strukturni razvoj IS, Objektni razvoj IS, Razvoj IS za upravljanje delovnih procesov). Ob koncu prvega zvezka se nahajajo pojasnila uporabljenih kratic, slovar pomembnejših izrazov, opisi vprašalnikov in viri.

  Drugi zvezek podrobno opisuje metodologijo strateškega planiranja, kar pomeni proces izdelave strateškega plana z metodološkim opisom in projektnim pristopom ter predstavlja nekatere primere in orodja, ki se uporabljajo pri izdelavi.

  V tretjem, četrtem in petem zvezku so podrobno opisani vsi trije možni pristopi k razvoju IS po izdelanem strateškem planu. To so: Strukturni razvoj IS, Objektni razvoj IS, Razvoj IS za upravljanje delovnih procesov. Opisan je sam proces razvoja IS, kateremu sledi metodološki opis, primeri ter tehnike nekaterih orodij, ki se uporabljajo pri posameznem pristopu. Poudariti je potrebno, da ni nujno pri razvoju uporabiti le enega od navedenih pristopov, možen je tudi kombiniran pristop.


  Slika 1.1: Struktura EMRIS


  Slika 1.1 prikazuje fizično delitev EMRIS na 5 zvezkov. Pri razvoju IS nam prvi zvezek služi kot vodilo, kjer so predstavljeni možni pristopi k razvoju IS. Ostali zvezki pa služijo za: dodatna natančna pojasnila o samem procesu razvoja, predstavitev načina izdelave posameznega izdelka ter predstavitev orodij in tehnik, ki se pri tem uporabljajo. Krajše rečeno, nam prvi zvezek EMRIS predstavi možne pristope k razvoju IS pri čemer za podrobnejša pojasnila uporabljamo ostale štiri zvezke. Slika 1.2 prikazuje vsebinsko delitev EMRIS na pet zvezkov.


  Slika 1.2: Vsebinska delitev na 5 zvezkov


  Vsi postopki in tehnike v okviru metodologije EMRIS so predstavljeni s pomočjo metodološkega opisa, ki mu praviloma sledi praktični primer. Primeri so v večini s področja državne uprave.

  V nadaljevanju Slika 1.3 prikazuje življenjski cikel razvoja IS, ki ga priporoča EMRIS. Kot je razvidno iz slike, se kot prvi korak pri razvoju IS priporoča strateško planiranje, katerega rezultat je strateški plan. Pri kasnejšem razvoju ali prenovitvi IS se priporoča uporabo rezultatov strateškega planiranja, kar je razvidno iz povezav na sliki. Strateško planiranje predstavlja samostojen projekt, ki mu ponavadi sledi eden ali več projektov razvoja IS.

  Na horizontalni osi so predstavljene faze razvoja IS, na vertikalni osi pa aktivnosti, ki se izvajajo v posameznih fazah procesa razvoja IS.


  Slika 1.3: Življenjski cikel razvoja IS
 • Prejšnje poglavjeNaslednje poglavje