Naj bo varovanje kakovostno!

Neupoštevanje predpisov s področja zasebnega varovanja lahko pripelje tudi do tragičnih posledic. Če zaznate kakršno koli obliko nepravilnega delovanja ali ravnanja varnostnega osebja, npr. varnostnikov oziroma varnostnih družb za zasebno varovanje, jo lahko prijavite. Tako bomo lahko skupaj zagotovili bolj kakovostno varovanje.

Prijava je anonimna, zato vam ni treba navajati osebnih podatkov, razen če želite, da se pri obravnavi prijave osebno obrnemo na vas.

Zasebno varovanje lahko opravljajo samo pravne osebe, ki imajo podeljeno licenco, in varnostno osebje z izdano službeno izkaznico. Področje zasebnega varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja država, je urejeno v zakonu o zasebnem varovanju.

Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, za posamezne določbe pa je pristojna tudi Policija. Zakon določa oblike varovanja, strokovno usposobljenost varnostnikov, pogoje za opravljanje dejavnosti, predpisuje delovno obleko, službeno izkaznico, ipd.

V preteklih letih je bilo nekaj medijsko odmevnih primerov s področja zasebnega varovanja, ki so še dodatno povečali pomen nadzora tega področja. Tudi vaše prijave bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali.